image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Học trên truyền hình
Lượt xem: 1356

1. MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 

     Chủ đề: Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng

https://www.youtube.com/watch?v=Z7KUWwKArOg&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=2

     Chủ đề: Mẫu nguyên tử Bo

https://www.youtube.com/watch?v=gAwl495DptQ&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=9

      Chủ đề: Tính chất, cấu tạo và năng lượng liên kết hạt nhân

https://www.youtube.com/watch?v=XCqtzymPXiY&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=24

     Chủ đề: Phản ứng hạt nhân - Phóng xạ

https://www.youtube.com/watch?v=w_vjsxcbU5k&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=54

2. MÔN TOÁN - LỚP 12 

     Chủ đề: Ứng dụng tích phân trong hình học

https://www.youtube.com/watch?v=xTBB7mRbFPo&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=1

     Chủ đề: Phương trình đường thẳng trong không gian

https://www.youtube.com/watch?v=0112A3d4X3A&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=7

     Chủ đề: Ôn tập chương III: Nguyên hàm - Tích phân

https://www.youtube.com/watch?v=VCR9NHvoFRA&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=16

     Chủ đề: Số phức

https://www.youtube.com/watch?v=G3ra_4dCH9Y&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=38

     Chủ đề: Ôn tập chương IV (giải tích) 

https://www.youtube.com/watch?v=NdX6Um3i0IU&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=51

3. MÔN SINH HỌC - LỚP 12 

     Chủ đề: Cá thể và quần thể 

https://www.youtube.com/watch?v=n3TYIsbY4bs&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=3

     Chủ đề: Quần xã và các đặc trưng cơ bản của quần xã

https://www.youtube.com/watch?v=-YromOre8PA&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=14

     Chủ đề: Hệ sinh thái

https://www.youtube.com/watch?v=Acn6qqSYdBo&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=19

     Chủ đề: Ôn tập

https://www.youtube.com/watch?v=tWc31vSKwts&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=66

4. MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 

     Chủ đề: Văn học nước ngoài - Số phận con người (M.Sô-lô-khốp)

https://www.youtube.com/watch?v=B_CTOhjvmz0&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=4

     Chủ đề: Các phong cách ngôn ngữ và phương tiện diễn đạt

https://www.youtube.com/watch?v=5PHHFXKzv1U&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=18

     Chủ đề: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

https://www.youtube.com/watch?v=lRPy8xLFgvA&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=41

     Chủ đề: Đặc điểm thể loại kịch - Bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt

https://www.youtube.com/watch?v=YPWGySDj9Ec&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=52

5. MÔN HÓA HỌC - LỚP 12

      Chủ đề: Sắt và hợp chất của sắt

https://www.youtube.com/watch?v=V3ja2YeSLxI&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=6

     Chủ đề: Ôn tập đại cương kim loại

https://www.youtube.com/watch?v=-noRZ86enM8&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=11

      Chủ đề: Ôn tập kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ

https://www.youtube.com/watch?v=0JqqerWvoGQ&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=31

      Chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm

https://www.youtube.com/watch?v=xvJbdgIx-1Q&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=62

6. MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 

     Chủ đề: Nhận định và phân tích đề tham khảo năm 2020

https://www.youtube.com/watch?v=S9rFYoQA2FY&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=10

     Chủ đề: Các thì trong tiếng Anh (Verb Tenses)

https://www.youtube.com/watch?v=AkA1hwYbMaw&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=15

     Chủ đề: Kỹ năng làm đoạn văn đọc hiểu

https://www.youtube.com/watch?v=vEyfLWdT1iY&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=33

     Chủ đề: Conditional Sentences

https://www.youtube.com/watch?v=1woZJXEWlJY&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=22

     Chủ đề: Collocations and phrasal verbs

https://www.youtube.com/watch?v=aVZWiVImE0g&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=48

     Chủ đề: Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)

https://www.youtube.com/watch?v=ATRm-ULr40A&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=59

7. MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 

     Chủ đề: Một số vấn đề phát triển và phân bố ngành dịch vụ

https://www.youtube.com/watch?v=b9S0jjcEmcU&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=13

     Chủ đề: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

https://www.youtube.com/watch?v=0c0eodkNMRU&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=29

     Chủ đề: Trung du miền núi và cao nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=PxfH2sI9prc&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=21

     Chủ đề: Các vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

https://www.youtube.com/watch?v=oTQkbdlFFzM&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=50

     Chủ đề: Vùng Đông Nam Bộ. Vấn đề phát triển KT, ANQP ở biển đông

https://www.youtube.com/watch?v=8nUPw4daorY&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=57

8. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 12 

     Chủ đề: Pháp luật với sự phát triển của công dân

https://www.youtube.com/watch?v=5Tk-0maY8rc&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=35

    Chủ đề: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

https://www.youtube.com/watch?v=CFGqxPpQQQo&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=60

9.MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12

     Chủ đề: Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1973-1975

https://www.youtube.com/watch?v=1MF8xi-ga1o&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=17

     Chủ đề: Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1975-2000

https://www.youtube.com/watch?v=SpP7p2IR_eU&list=PLMf0u8QJTJhqb5Y1AGqCaaNpZZAnFTEnz&index=36


Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement